Zakres usług – odszkodowania od władzy publicznej – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Odszkodowania od władzy publicznej

Sprawy przeciwko Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym osobom prawnym wykonującym władzę publiczną z mocy prawa

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych mających na celu naprawienie szkód wywołanych bezprawnym, a więc niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem organów władzy publicznej.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych w związku z legalnymi działaniami władzy publicznej, wynikającymi z planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowania inwestycji drogowych czy też wywłaszczenia.

Doradzamy klientom, jakich środków staranności powinni dochować w relacjach z organami władzy publicznej, aby ewentualne dochodzenie naprawienia szkody mogło być realne.

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe celem uzyskania tzw. prejudykatów, które warunkują możliwość naprawienia szkody spowodowanej przy wykonywaniu władzy publicznej.

Reprezentujemy inwestorów zagranicznych, przedsiębiorców, osoby prywatne oraz prowadzące działalność gospodarczą.