Doświadczenie – bankowość i finansowanie projektów – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

 • konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przez spółkę z branży usługowej z udziałem jej spółek zależnych w kilku innych krajach, a także w zakresie zmian w konsorcjum oraz zmian w finansowaniu,
 • grupie spółek z branży usługowej w zakresie finansowania konsorcjalnego i refinansowania działalności inwestycyjnej i bieżącej,
 • grupie spółek z branży transportowej w zakresie międzynarodowego finansowania przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych,
 • kredytodawcom w transakcji finansowania grupy spółek z branży medycznej przez konsorcjum banków,
 • konsorcjum banków w zakresie budowy projektu biurowego.

Doradzaliśmy m.in. przy finansowaniu:

 • budowy nowych bloków konwencjonalnej elektrowni,
 • budowy fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej,
 • infrastruktury portowej,
 • parku rozrywki (doradztwo we wstępnej fazie finansowania),
 • kilku elektrowni wiatrowych oraz farmy wiatrowej na kwotę ok. 500 milionów PLN (doradztwo na rzecz inwestora),
 • autostrady,
 • rozbudowy huty stali na kwotę ok. 250 milionów EUR,
 • rozbudowy infrastruktury kolejowej,
 • dużego projektu infrastrukturalnego z częściowym wykorzystaniem modelu vendor financing (doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy).

W ostatnim czasie doradzaliśmy m.in.:

 • bankowi w projekcie finansowania sieci centrów handlowych,
 • inwestorowi w projekcie finansowania przebudowy centrum handlowego w Warszawie,
 • bankowi w projekcie finansowania budowy aparthotelu,
 • bankowi w projekcie finansowania przebudowy obiektu biurowego,
 • inwestorowi finansowemu przy refinansowaniu portfela centrów handlowych,
 • inwestorowi w projekcie finansowania nabycia prawa do gruntu i budynku oraz remontu luksusowego hotelu w Warszawie,
 • bankowi krajowemu przy finansowaniu inwestycji biurowej,
 • w projekcie finansowania nabycia części stoczni i infrastruktury stoczniowej,
 • bankowi krajowemu w projekcie finansowania inwestycji mieszkaniowej,
 • bankowi w kilku transakcjach restrukturyzacji portfela kredytów nieruchomościowych,
 • bankowi w transakcji finansowania nabycia gruntu w ramach postępowania upadłościowego sprzedającego.

W ostatnich kilku latach doradzaliśmy m.in.:

 • konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przejęć w regionie i bieżącej działalności przez spółkę z branży usługowej,
 • bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z sektora usługowego,
 • bankowi w zakresie finansowania przez spółkę portfelową funduszu private equity przejęć w branży medycznej,
 • polskiemu bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z branży informatycznej, wraz z podporządkowaniem odrębnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu emitowanych obligacji,
 • polskiemu bankowi przy transakcji finansowania wykupu menedżerskiego,
 • kredytobiorcy przy finansowaniu przejęcia polskiej spółki oraz jej podmiotów zależnych w Czechach, Słowacji oraz Niemczech,
 • międzynarodowej grupie należącej do funduszu private equity przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego z wykorzystaniem obligacji typu high yield,
 • agentowi zabezpieczenia przy międzynarodowym refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego wraz z restrukturyzacją pakietu zabezpieczeń w Polsce,
 • funduszowi private equity i jego polskiej spółce portfelowej w zakresie refinansowania międzynarodowego zadłużenia akwizycyjnego,
 • skandynawskiemu bankowi w zakresie finansowania przejęcia polskiej spółki akcyjnej.

Braliśmy udział w następujących transakcjach:

 • współfinansowanie przez zagraniczne instytucje finansowe budowy statku w polskiej stoczni,
 • finansowanie przez konsorcjum skandynawskich banków budowy dwóch statków w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipotek morskich,
 • finansowanie budowy statku w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipoteki morskiej (doradztwo na rzecz banku zagranicznego),
 • finansowanie budowy wielu statków przez polskiego armatora (doradztwo na rzecz wielu różnych banków),
 • finansowanie nabycia samolotu,
 • nabycie nowego taboru przez spółkę celową miasta odpowiedzialną za jeden z rodzajów transportu miejskiego (doradztwo przy przygotowaniu struktury finansowania).

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

 • polskiemu klientowi w zakresie emisji obligacji zamiennych w ramach transakcji restrukturyzacji zadłużenia,
 • międzynarodowej instytucji finansowej przy nabywaniu obligacji i bankowych papierów wartościowych emitowanych przez jeden z polskich banków,
 • polskiemu emitentowi przy emisji obligacji zagranicznych,
 • polskiemu emitentowi przy emisji obligacji wprowadzonych do obrotu na Catalyst,
 • polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego przy podporządkowaniu osobnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu obligacji,
 • polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego z wykorzystaniem m.in. obligacji zamiennych.

Inne zlecenia:

 • przygotowanie dokumentacji obligacji w celu współfinansowania przejęcia spółki,
 • doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego za pomocą emisji obligacji high yield,
 • przygotowanie dokumentacji niepublicznego programu emisji obligacji.

Ostatnio doradzaliśmy m.in.:

 • spółce z branży hutniczej jako wierzycielowi handlowemu w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kluczowego klienta,
 • grupie banków przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hurtowej,
 • dwóm bankom przy restrukturyzacji zadłużenia klienta z branży nieruchomościowej,
 • funduszowi nieruchomościowemu w zakresie zmiany struktury finansowania portfela nieruchomościowego klienta w Polsce,
 • konsorcjum banków zagranicznych przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hutniczej w łącznej kwocie ponad 2 miliardów PLN,
 • kredytodawcom mezzanine w sprawie restrukturyzacji długu akwizycyjnego na nabycie polskiej spółki z branży przewozów kolejowych,
 • grupie kredytobiorców w zakresie refinansowania i restrukturyzacji istniejących kredytów i zabezpieczeń majątkowych polskiej spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej,
 • konsorcjum polskich banków w zakresie kredytu konsolidacyjnego restrukturyzującego część zadłużenia polskiego kredytobiorcy,
 • grupie kredytodawców w zakresie restrukturyzacji finansowania przejęcia polskiej spółki przez fundusz private equity,
 • bankowi w zakresie restrukturyzacji portfela jego kredytów nieruchomościowych (stałe doradztwo),
 • powiernikowi obligacji przy zawartej ugodzie z emitentem (i innymi stronami sporu o składniki majątku emitenta).

Nasze doświadczenia obejmują doradztwo:

 • przy tworzeniu i implementacji międzynarodowej struktury kilku transakcji sekurytyzacyjnych,
 • dla banku w związku z procesem sprzedaży wierzytelności,
 • na rzecz polskiej spółki przystępującej do międzynarodowego programu faktoringu obejmującego całą grupę kapitałową,
 • dla banków w zakresie sporów powstałych w związku z transakcjami na wierzytelnościach.

Reprezentowaliśmy m.in.:

 • powiernika obligacji w sporach sądowych, arbitrażowych i w postępowaniu upadłościowym z udziałem polskiego dłużnika i jego innych wierzycieli oraz przy ugodzie zawartej między tymi podmiotami (kwota odzyskanych wierzytelności przekraczała 600 mln EUR),
 • pożyczkodawcę w zakresie zabezpieczonego finansowania w sektorze hodowli, w tym reprezentowanie klienta przed Sądem Najwyższym w wygranej precedensowej sprawie dotyczącej zastawu na zbiorze żywego inwentarza,
 • polski bank w szeregu postępowań cywilnych, upadłościowych i karnych związanych z upadłością dłużnika banku i działaniami mającymi na celu wyprowadzanie majątku,
 • bank w sporze dotyczącym promesy zwolnienia hipoteki i kwestionowania spłaty wierzytelności kredytowej,
 • polski bank w postępowaniu egzekucyjnym wobec polskiego dłużnika i jego zagranicznego wspólnika, w tym z udziałów w spółce z o.o.,
 • dłużnika w związku z egzekucją przez bank szeregu zabezpieczeń kredytowych na majątku grupy, w tym próbą pozaegzekucyjnego zaspokojenia,
 • polski bank w sprawie dotyczącej dopuszczalności zajęcia przez komornika określonych wierzytelności klientów banku względem banku.