Zmowę przetargową zamawiający może stwierdzić samodzielnie – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zmowę przetargową zamawiający może stwierdzić samodzielnie

Wyrokiem z 23 listopada 2021 r. (XXIII Zs 99/21) Sąd Zamówień Publicznych potwierdził stanowisko kancelarii, że wykonawca, który zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, jest obligatoryjnie wykluczany z postępowania (zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.), nawet jeśli to porozumienie nie zostało stwierdzone w drodze decyzji Prezesa UOKiK lub orzeczenia sądu.

Zamawiający może samodzielnie stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji.

Wykonawca, który został z tego powodu wykluczony z postępowania i nie doprowadził do wzruszenia decyzji zamawiającego, jest zobowiązany samooczyszczać się w kolejnych postępowaniach o zamówienie publiczne przez okres trzech lat od czynności wykluczenia go z postępowania.