Zdjęcie sankcji z odbiorcy przemysłowego – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zdjęcie sankcji z odbiorcy przemysłowego

Prezes URE uwzględnił odwołanie kancelarii dotyczące sankcji w postaci zakazu korzystania z ulg dla odbiorców przemysłowych.

Sprawa dotyczyła sankcji nałożonej na dużego odbiorcę przemysłowego za nieprawidłowe wykonanie obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia za rok 2015. Prezes URE w zaskarżonej decyzji podważył prawidłowość zastosowania przez odbiorcę przemysłowego danych finansowych i dotyczących zużycia energii spółki, którą odbiorca przejął w ramach połączenia.

Prezes URE argumentował, że w takim przypadku nie ma podstaw do zastosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków w ramach połączenia, ponieważ ustawa o odnawialnych źródłach energii regulująca prawa i obowiązki odbiorców przemysłowych nie zawiera przepisu zezwalającego na przyjęcie istnienia sukcesji w zakresie danych przy weryfikacji statusu odbiorcy przemysłowego.

Kancelaria w imieniu odbiorcy przemysłowego złożyła odwołanie, wskazując na naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości przewidujących sukcesję generalną, w tym administracyjnoprawną, w ramach połączenia spółek. Prezes URE po przeanalizowaniu odwołania postanowił w trybie samokontroli uchylić decyzję nakładającą sankcję. Tym samym z klienta kancelarii została zdjęta sankcja zakazu korzystania z ulg dla odbiorców przemysłowych, która przy ostrożnych szacunkach oznaczałaby stratę kilku milionów złotych.

Prace nad odwołaniem prowadzili Weronika Pelc oraz Marek Dolatowski.