Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie dworca Łódź Fabryczna korzystny dla projektanta – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie dworca Łódź Fabryczna korzystny dla projektanta

Sąd Okręgowy w Poznaniu nieprawomocnym wyrokiem ogłoszonym w dniu 2 lutego 2017 r. zasądził na rzecz projektantów dworca Łódź Fabryczna, francuskiej i włoskiej spółki z grupy będącej liderem w światowym rynku infrastruktury kolejowej i transportowej, solidarnie od konsorcjum wykonawców kwoty odpowiednio 16,01 mln oraz 3,35 mln zł. Kwoty te stanowią wynagrodzenie należne projektantom pomniejszone jedynie o 200 tys. zł kary umownej za zwłokę. Konsorcjum żądało zapłaty kar umownych w kwocie ponad 50 mln zł.

Uzasadniając wyrok, sąd wskazał, że wykonawcy nie byli uprawnieni do żądania od projektantów kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy oraz opóźnienia w projektowaniu. Sąd okręgowy uznał oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez konsorcjum wykonawców w grudniu 2013 roku za prawnie bezskuteczne i nieuzasadnione. Przyjął także, że bezzasadne było naliczenie kar umownych za zwłokę w projektowaniu w oparciu o jeden z harmonogramów wymienionych przez strony w toku współpracy.

Sąd okręgowy znacznie zmiarkował także karę umowną za opóźnione składanie przez projektantów raportów miesięcznych z postępów prac projektowych. Z naliczonej przez konsorcjum wykonawców kary w kwocie 16,38 mln zł za zasadną uznana została jedynie kwota 0,2 mln zł. Obniżenie kary umownej do tej wysokości sąd uzasadnił brakiem szkody po stronie wykonawców.

Ze strony kancelarii projektanta reprezentowali adwokaci Paweł Mazur i Marcin Lemkowski.