Zakres usług – sport – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Sport

Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów prawa sportowego: klubów sportowych, związków sportowych, zawodników indywidualnych, trenerów, menedżerów, działaczy i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży sportowej.

Prowadzimy obsługę w zakresie:

  • prawa handlowego oraz prawa stowarzyszeń i fundacji (bieżąca obsługa spółki, zarządzanie jej dokumentami, zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów, zmiany statutów i umów spółek, umarzanie i zastawianie udziałów i akcji, obrót udziałami i akcjami, przekształcenia form prawnych, realizacja długo- i krótkoterminowych umów ze sponsorami, dostawcami i innymi podmiotami),
  • zawierania umów pomiędzy podmiotami prawa sportowego (np. pomiędzy klubami i stowarzyszeniami sportowymi a sportowcami, trenerami, menedżerami, agentami sportowymi, sponsorami i działaczami sportowymi),
  • tworzenia i wprowadzania do obrotu prawnego aktów wewnętrznych podmiotów sportowych,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (obsługa prawna transferów, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę, wiz pobytowych lub obywatelstwa, wybór i opracowanie odpowiednich struktur i form zatrudnienia),
  • prawa własności intelektualnej (naruszenie dóbr osobistych, prawo do reklamy, prawo autorskie, prawo internetu, w tym domen internetowych, użycie znaków łudząco podobnych do już zarejestrowanych, naruszenie znaków, kolorów, obiektów trójwymiarowych, haseł reklamowych, niewolnicze naśladownictwo produktów i opakowań, podrabianie produktów, niedozwolona reklama),
  • rozwiązywania sporów, w szczególności prowadzenie mediacji, zaskarżanie rozstrzygnięć dyscyplinarnych, prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych,
  • reprezentowania klubów i sportowców w postępowaniach arbitrażowych, a także w związanych z nimi postępowaniach postarbitrażowych toczących się przed sądami powszechnymi (dotyczących skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego),
  • nieruchomości i infrastruktury sportowej (zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości, ustalenie i uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, transakcje kupna-sprzedaży, ustalenie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych),
  • podatków (tworzenie podatkowych struktur optymalizacyjnych dla sportowców, klubów i innych podmiotów, reprezentowanie tych podmiotów w postępowaniach podatkowych).