Zakres usług – motoryzacja – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zakres usług

Zakłócenia w łańcuchach dostaw, dynamiczny rozwój technologii, optymalizacja wydajności zakładów produkcyjnych, zmniejszanie ryzyka środowiskowego, bezpieczeństwo podatkowe, finansowanie nowych inwestycji, właściwe rozwiązania HR-owe – to tylko niektóre z wielu wyzwań dla branży motoryzacyjnej.

Świadczymy pomoc prawną dla każdego rodzaju podmiotów z sektora motoryzacyjnego. Doradzamy producentom oryginalnego wyposażenia (OEM), producentom i dostawcom części i komponentów motoryzacyjnych, dystrybutorom i dealerom pojazdów, podmiotom posiadającym floty samochodowe, firmom logistycznym i inwestorom związanym z tą branżą. 

Kompleksowo wspieramy na etapie przygotowania i realizacji nowych inwestycji, w tym przy poszukiwaniu i nabyciu nieruchomości, uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, pozyskiwaniu finansowania (w tym pomocy publicznej) i rozliczeniu inwestycji.

 

Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy na potrzeby różnych modeli współpracy gospodarczej, w tym umowy joint venture, dystrybucji, agencji, franczyzy, sprzedaży, dostawy oraz umowy ramowe. Sporządzamy i oceniamy wzorce umów stosowanych przez producentów OEM oraz dostawców Tier 1 i Tier 2 w łańcuchu dostaw, w tym klauzule gwarancyjne i klauzule zwalniające z odpowiedzialności. Wspieramy przy konstruowaniu umów wewnątrzgrupowych.

 

Doradzamy w zakresie kreacji oraz implementacji nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym, w tym przy projektach związanych z elektromobilnością (EV), usługami car-sharingu i produkcją pojazdów autonomicznych.

 

Doradzamy w zakresie polskich i międzynarodowych wymogów prawa ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i ekologicznych zasad zaopatrzenia, w tym w zakresie emisji, utylizacji pojazdów czy recyklingu baterii samochodów elektrycznych.

 

Doradzamy we wszelkich aspektach podatkowych prowadzonej działalności, w tym w kwestiach związanych z płatnościami transgranicznymi (podatki u źródła), cenami transferowymi (polityka cen transferowych, APA, dokumentacje cen transferowych), rozliczeniami związanymi ze zwolnieniami podatkowymi (np. w związku z PSI), rozliczeniami VAT (w tym transakcje transgraniczne), PIT i ZUS, w szczególności w odniesieniu do pracowników i menedżerów mobilnych.

 

Pomagamy naszym klientom tworzyć i wdrażać spójne systemy kontroli wewnętrznej dotyczące wszystkich lub wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

 

Wspieramy klientów w zakresie optymalnego i bezpiecznego korzystania z pomocy publicznej. Pomagamy na etapie poszukiwania finansowania ze środków publicznych i wnioskowania o taką pomoc. Doradzamy, jak połączyć różne formy pomocy, zapewnić zgodność podejmowanych działań z przepisami o pomocy publicznej oraz prawidłowo rozliczyć otrzymaną pomoc. Doradzamy także w zakresie wdrażania zachęt podatkowych w formie zwolnień od podatku dochodowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych/Polskiej Strefie Inwestycji, zwolnień od podatku od nieruchomości, ulgi B+R oraz IP Box.

 

Kompleksowo doradzamy w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, dostosowując rozwiązania do zakładanych celów biznesowych. Doradzamy przy tworzeniu, modernizacji i relokacji zakładów, optymalizacji zatrudnienia, szeroko pojętym udostępnianiu polskich pracowników do podmiotów zagranicznych, a także w zakresie legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce.

 

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na wszystkich etapach transakcji w branży motoryzacyjnej. Przygotowujemy pełną analizę prawną podmiotów gospodarczych (due diligence investigation report) i opracowujemy ramowe porozumienia regulujące strukturę oraz poszczególne etapy transakcji. Sporządzamy listy intencyjne, porozumienia wstępne, umowy o zachowaniu poufności oraz umowy przedwstępne, zobowiązujące i rozporządzające, których przedmiotem są udziały albo akcje, przedsiębiorstwo, zorganizowane części przedsiębiorstwa lub określone składniki majątkowe.

 

Doradzamy w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym na poziomie ponadnarodowym. Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Doradzamy w relacjach z konkurentami, dostawcami, dystrybutorami i klientami. Opracowujemy procedury i szkolimy z zakresu compliance antymonopolowego.

 

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne. Wspieramy w zakresie transferu technologii i praw własności intelektualnej. Doradzamy i reprezentujemy klientów w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej. Współpracujemy z organami celnymi w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

 

Doradzamy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Wspieramy klientów w projektach związanych z big data, bezpieczeństwem w sieci, wymianą danych, mobilnością cyfrową i usługami łączności (connected car).

 

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie restrukturyzacji sądowej, restrukturyzacji zadłużenia oraz restrukturyzacji korporacyjnej, organizacyjnej i majątkowej.

Świadczymy usługi doradcze i prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.