Zakres usług – handel międzynarodowy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy ewoluuje obecnie z niespotykaną dynamiką. Przez wiele lat globalizacja sprzyjała przenoszeniu realizacji określonych procesów operacyjnych do innych podmiotów i za granicę (outsourcing i offshoring). Firmy optymalizowały swoje procesy produkcyjne, lokalizując ich poszczególne etapy w różnych krajach i kierując się strategią dostaw „just-in-time”, czyli dostarczania poszczególnych zasobów wtedy, kiedy są potrzebne. Tę skomplikowaną sieć globalnego handlu i transportu czekają gwałtowne zmiany.

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, eskalacja napięć i potyczki celne między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także trwająca czwarta rewolucja przemysłowa i jej nowe technologie zmieniają międzynarodowe środowisko handlowe.

W konsekwencji państwa coraz częściej wykorzystują sankcje i kontrolę eksportu jako narzędzia do realizacji celów polityki zagranicznej oraz ochrony swoich rynków i strategicznych interesów (takich jak dostęp do kluczowych surowców).

W tym kontekście zarządzanie globalnym handlem i łańcuchami dostaw stało się większym wyzwaniem niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko bieżąca i wnikliwa kontrola szybko zmieniających się polityk pozwala zachować zgodność z przepisami i wdrażać wczesne strategie adaptacyjne.

Pomagamy klientom poruszać się po zawiłościach globalnych łańcuchów dostaw, handlu międzynarodowego i inwestycji zagranicznych.

Doradzamy w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie zgodności z sankcjami i kontrolą eksportu. Sporządzamy umowy, reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych, pomagamy w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń.

Przy transakcjach fuzji i przejęć identyfikujemy i ograniczamy zagrożenia dotyczące zgodności z przepisami, a także standardów i polityk związanych z kontrolą eksportu i sankcjami.

Doradzamy klientom z różnych sektorów, w tym energetyki, usług finansowych, technologii informatycznych (IT), obronności, lotnictwa i przemysłu ciężkiego.

Państwa wykorzystują różne narzędzia geopolityczne, aby ograniczać handel, mając na uwadze bezpieczeństwo narodowe, politykę zagraniczną lub cele gospodarcze. Najczęściej zapewne stosowanym narzędziem w tym zakresie jest kontrola eksportu.

Obecnie, w obliczu wojen handlowych i konfliktów zbrojnych, Unia Europejska, USA i inne jurysdykcje stosują coraz większe ograniczenia wobec krajów takich jak Rosja i Chiny.

Ograniczenia handlowe dotyczą już nie tylko broni i sprzętu wojskowego. Obejmują nowe technologie (biotechnologia, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe i półprzewodnikowe) oraz krytyczne surowce, które często są niezbędne do ich produkcji.

W obliczu postępu technologicznego i wyzwań geopolitycznych, listy produktów objętych kontrolą eksportu są regularnie uzupełniane lub modyfikowane. Kontrola eksportu dotyczy też usług, wrażliwego know-how, danych i projektów. Poruszanie się wśród tych ograniczeń wymaga rozległej wiedzy prawnej i sektorowej.

Kompleksowo doradzamy w zakresie wdrażania polityk zgodności, uzyskiwania zezwoleń, postępowań przed organami kontrolnymi z obszaru sankcji i kontroli obrotu towarami strategicznymi. Wspieramy klientów w rozwiązywaniu wyzwań związanych z eksterytorialnym stosowaniem amerykańskich przepisów eksportowych. Doradzamy klientom z różnych sektorów, od obronności i zaawansowanych technologii po towary konsumpcyjne, zapewniając im bezpieczeństwo i swobodę działania w środowisku o złożonej strukturze handlu.

Jak możemy pomóc:

 • przy sporządzaniu lub opiniowaniu umów pomagamy klientom ustalić obowiązki importowe i eksportowe,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji celnej, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zgłoszenie importu urządzenia i oprogramowanie realizujące funkcje kryptograficzne) oraz Ministrem Rozwoju i Technologii (udzielenie zezwolenia na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym),
 • doradzamy klientom i reprezentujemy ich w kontrolach i postępowaniach związanych z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu, w szczególności w postępowaniach karnych i administracyjnych nakierowanych na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej,
 • w projektach M&A analizujemy ryzyka regulacyjne w obszarze kontroli eksportu, identyfikujemy obszary niezgodności i proponujemy środki zabezpieczające lub alternatywne strategie realizacji celów biznesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kontroli eksportu i sankcji,
 • doradzamy w zakresie eksterytorialnego wpływu amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu na transakcje biznesowe,
 • klasyfikujemy produkty, usługi i technologie podlegające kontroli eksportu, ustalając zakres obowiązków importowych i eksportowych,
 • wspieramy klientów w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych systemów kontroli,
 • badamy istniejące wewnętrzne systemy zgodności, identyfikujemy ewentualne luki w procedurach mogące rodzić ryzyko naruszenia przepisów w zakresie kontroli obrotu i rekomendujemy plan działania w celu ograniczenia tego ryzyka,
 • prowadzimy szkolenia z zakresu kontroli obrotu towarami strategicznymi.

W ostatnich latach bezprecedensowo zwiększyła się liczba sankcji gospodarczych, zwłaszcza nakładanych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

Sankcje nałożone przez Unię Europejską dotyczą już nie tylko konkretnych krajów lub regionów, ale też konkretnych zjawisk (terroryzm, cyberataki), gałęzi przemysłu oraz osób i podmiotów zaangażowanych w działania zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu lub naruszające prawa człowieka.

Pojawiły się też krajowe reżimy sankcyjne, które poszerzają zakres środków ograniczających o dodatkowe podmioty istotne z punktu widzenia ochrony interesów państwa. Polski system sankcji przewiduje unikalne rozwiązania, takie jak nałożenie tymczasowego zarządu przymusowego lub wywłaszczenie/nacjonalizacja wskazanych podmiotów.

Stwarza to wyjątkowe wyzwania dla klientów zaangażowanych w handel międzynarodowy, który wymaga od nich zachowania zgodności z kilkoma czasem sprzecznymi ze sobą reżimami sankcyjnymi.

Kompleksowo doradzamy w zakresie poruszania się zarówno po unijnym, jak i polskim reżimie sankcyjnym. Wykorzystując naszą rozległą globalną sieć współpracujących z nami kancelarii prawnych specjalizujących się w sankcjach, w razie potrzeby koordynujemy i świadczymy usługi prawne w wielu jurysdykcjach. Gwarantuje to, że nasi klienci otrzymają kompleksowe i praktyczne wskazówki, pozwalające im działać pewnie i zgodnie z przepisami w tym złożonym krajobrazie łańcuchów dostaw.

Jak możemy pomóc:

 • pomagamy zaprojektować i wdrożyć mechanizmy weryfikacji sankcyjnej (sanctions screening & compliance), a także przeprowadzamy audyty funkcjonujących już systemów compliance,
 • przeprowadzamy analizy zgodności sankcyjnej w skomplikowanych przypadkach, w szczególności w zakresie oceny własności i kontroli oraz ryzyka obchodzenia sankcji,
 • pomagamy tak ustrukturyzować relacje handlowe, aby były one zgodne z przepisami sankcyjnymi,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sankcyjnych przed organami administracji i sądami administracyjnymi, w tym m.in. przed:
  • Krajową Administracją Skarbową (zwolnienie/udostępnienie funduszy i zasobów gospodarczych),
  • Ministrem Rozwoju i Technologii (udzielenie zezwolenia na skorzystanie z wyjątku od zakazu eksportu towarów objętych sankcjami, uchylenie zarządu przymusowego),
  • Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (skreślenie z listy sankcyjnej),
 • doradzamy i reprezentujemy klientów w kontrolach i postępowaniach związanych z naruszeniem sankcji, w szczególności w postępowaniach karnych przeciwko członkom zarządu i w postępowaniach administracyjnych nakierowanych na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej,
 • reprezentujemy klientów w sporach gospodarczych, w których sankcje mają wpływ na wykonywanie umów (stwierdzenie nieważności umowy, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z powołaniem się na niemożliwość świadczenia itp.),
 • prowadzimy szkolenia w zakresie sankcji.