Zakres usług – budownictwo – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradzamy na każdym etapie realizacji przedsięwzięć budowlanych

Opracowujemy projekty umów o prace lub roboty budowlane, o generalne wykonawstwo inwestycji, w tym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC i z wyłączeniem tych warunków, w formule „zaprojektuj i zbuduj” i z rozdzieleniem fazy projektowej i wykonawczej, o podwykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne, o dzieło, a także umowy dostawy lub sprzedaży z montażem.

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące możliwości realizacji inwestycji na danym terenie, konieczności ubiegania się o zezwolenia administracyjne, wadliwości zezwoleń administracyjnych, interpretowania umów, w tym o roboty budowlane, udzielonych zabezpieczeń, a także konieczności zmian zezwoleń administracyjnych, umów i udzielonych zabezpieczeń.

Świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych i lotniczych oraz pozwoleń na użytkowanie. Pomagamy również przy dokonywaniu ich zmian, a także przy ich przenoszeniu na inny podmiot.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną inwestorów i deweloperów: strukturyzujemy projekty od strony prawnej i podatkowej, przygotowujemy umowy o prace projektowe i o nadzór autorski, o obsługę geodezyjną, o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy deweloperskie i prospekty informacyjne, a także umowy przeniesienia praw do nieruchomości.

Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, arbitrażowymi, w rozmowach ugodowych, w tym w sprawach o uzyskanie lub zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę itp., a także w sprawach o wynagrodzenie za roboty budowlane czy wynagrodzenie za roboty dodatkowe.