Zakres usług – prawo europejskie – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kompleksowe i praktyczne doradztwo w zakresie prawa polskiego i unijnego

Monitorowanie prac legislacyjnych, interpretacja przepisów, uzyskiwanie wyjaśnień od właściwych urzędów krajowych i unijnych, postępowania przed instytucjami Unii Europejskiej, reprezentacja w sporach przed sądami Unii Europejskiej: Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Pierwszej Instancji.

Nasze usługi z zakresu prawa Unii Europejskiej obejmują:

  • określenie przepisów unijnych mających zastosowanie do danego przypadku lub działalności, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób, jak również swobody przedsiębiorczości; określenie relacji między prawem polskim i prawem Unii Europejskiej w celu wskazania i zastosowania właściwych przepisów;
  • obronę interesów klientów w postępowaniach prowadzonych na gruncie prawa konkurencji (zgłoszenia koncentracji, doradztwo w postępowaniach kartelowych, wnoszenie skarg do organów konkurencji) przed organami ochrony konkurencji i sądami Unii Europejskiej;
  • identyfikację i analizę istniejących zachęt inwestycyjnych w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, doradztwo w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych oraz w relacjach z właściwymi organami krajowymi i unijnymi (z uwzględnieniem kwestii związanych z podatkaminieruchomościamiprawem pracy, infrastrukturą, transportem, zamówieniami publicznymi i partnerstwem publiczno-prywatnym);
  • doradztwo w zakresie interpretacji i zastosowania zharmonizowanych sektorowych regulacji unijnych w dziedzinach takich jak telekomunikacja i media, energia, transport, ochrona środowiska i prawo farmaceutyczne;
  • doradztwo i reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych do rozwiązywania sporów prowadzonych przed instytucjami Unii Europejskiej, takimi jak Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości, jak również przed innymi wyspecjalizowanymi agencjami, w zakresie przygotowywania wniosków, odwołań i skarg, zastępstwa procesowego, dostępu do akt sprawy i innych;
  • doradztwo i reprezentację w kontaktach z innymi instytucjami, takimi jak Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej oraz innymi wyspecjalizowanymi agencjami.