Zakres usług – ochrona konkurencji i konsumentów – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kontrola koncentracji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konsumentów

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach postępowań przed Prezesem UOKiK oraz z zakresu prawa konkurencji przed Komisją Europejską. Reprezentujemy klientów przed polskimi sądami i wspieramy ich w sprawach przed zagranicznymi sądami w zakresie wątków prawa polskiego lub unijnego.

Doradzamy klientom ze wszystkich sektorów gospodarki, w tym w szczególności: produkcji i dystrybucji FMCG, nowych technologii, informatycznego, energetycznego, finansowego, mediów, nieruchomości, odzieżowego, motoryzacyjnego, materiałów budowlanych, przemysłu ciężkiego, medycznego, telekomunikacyjnego.

Reprezentujemy lub reprezentowaliśmy klientów w czterech z pięciu spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, które Prezes UOKiK uznał za najważniejsze w 30-letniej historii Urzędu, dotyczących:

  • porozumienia producenta farb z marketami DIY,
  • porozumienia banków w sprawie opłat interchange,
  • kartelu cementowego,
  • porozumienia na warszawskim rynku ciepła.

Jesteśmy członkiem Antitrust Alliance oraz Lex Mundi – koalicji niezależnych, wyspecjalizowanych firm prawniczych. We współpracy z nimi możemy świadczyć kompleksowe usługi w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów na poziomie ponadnarodowym we wszystkich jurysdykcjach w Europie.

Analizujemy działalność biznesową klientów. Doradzamy praktycznie i rozsądnie, tak aby klient osiągnął cele biznesowe w zgodzie z prawem. Dotyczy to zwłaszcza polityki cenowej, relacji między dostawcami i dystrybutorami, systemów dystrybucji, wymiany informacji, współpracy między konkurentami, oceny nowych modeli biznesowych.

Sporządzamy projekty kontraktów, oceniamy umowy zawarte przez klientów i zapoznajemy ich z zasadami, jakie należy stosować w stosunkach z konkurentami, dostawcami, dystrybutorami i klientami. Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników dotyczące rozpoznawania i minimalizowania ryzyk związanych z nielegalnymi horyzontalnymi i wertykalnymi umowami handlowymi, wymianą informacji oraz pozycją dominującą.

Oceniamy pozycję klienta na rynku i opracowujemy zasady, jakich powinien on przestrzegać, jeśli posiada pozycję dominującą.

Pomagamy opracować i wdrożyć wewnątrzfirmowe programy zgodności z prawem konkurencji (compliance). Prowadzimy audyty ryzyk antymonopolowych i postępowania wewnętrzne w celu identyfikacji tych ryzyk (internal investigations). Przygotowujemy i prowadzimy dostosowane do klienta i branży szkolenia dotyczące kwestii praktycznych, takich jak zasady stosunków z kontrahentami i konkurentami, w tym wymiany informacji, zasady dystrybucji, działanie w ramach organizacji branżowych czy zachowanie w przypadku niezapowiedzianej kontroli/przeszukania UOKiK (dawn raid).

Prowadzimy wewnętrzne audyty zgodności działań pracowników klienta z prawem ochrony konkurencji. W jednej ze spraw audyt taki obejmował rozmowy z ponad setką pracowników.

Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem UOKiK oraz przed Komisją Europejską. Koordynujemy zgłoszenia antymonopolowe w wielu jurysdykcjach jednocześnie.

W sprawach kontroli koncentracji pomagamy klientom od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Mamy bogate doświadczenie zarówno okołotransakcyjne, jak i w kontaktach/negocjacjach z UOKiK. Przeprowadziliśmy ponad 1000 analiz obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji w różnorodnych, niejednokrotnie skomplikowanych transakcjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Uzyskaliśmy zgody Prezesa UOKiK na dokonanie ponad 350 koncentracji m.in. w branżach energetycznej, finansowej, farmaceutycznej, chemicznej, produkcji i dystrybucji papieru, budowlanej, nieruchomości, lotniczej i kosmicznej, produkcji stali, produkcji i dystrybucji żywności, produkcji i dystrybucji kosmetyków, usług hotelowych, wynajmu powierzchni biurowych, mediów i reklamy, rynku wydawniczego, ubezpieczeń, handlu detalicznego i hurtowego, w branży usług IT, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, wyrobów kolejowych, produkcji i dystrybucji nawozów sztucznych, produkcji i dystrybucji pasz oraz wielu innych.

Analizujemy obowiązek zgłoszenia transakcji do UOKiK na podstawie przepisów o kontroli niektórych inwestycji (foreign direct investment). Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt takich analiz.

Reprezentujemy zarówno powodów, jak i pozwanych w sprawach sądowych o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami w sprawach polskich i międzynarodowych przedsiębiorców w innych jurysdykcjach.

Przygotowujemy pozwy i wnioski o zabezpieczenie w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Oceniamy i sporządzamy umowy dotyczące wszystkich aspektów działalności gospodarczej związanych z uczciwą konkurencją. Pomagamy w przypadkach nieuczciwych praktyk rynkowych.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed UOKiK oraz sądami w sprawach dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Doradzamy w zakresie klauzul abuzywnych, praktyk, które mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów, oraz wszelkich wymogów prawa dotyczących relacji między przedsiębiorcami a konsumentami. W tym zakresie blisko współpracujemy z innymi praktykami kancelarii, w szczególności z praktyką nowych technologii, prawa bankowego, life sciences.

Analizujemy działalność klientów w obszarze ustalania warunków, negocjacji oraz rozwiązywania umów zawieranych w sektorze rolno-spożywczym. Ustalamy ryzyko zakwalifikowania danej praktyki jako nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej i doradzamy, jak zniwelować to ryzyko lub ograniczyć je do minimum. Rekomendujemy naszym klientom bezpieczne rozwiązania, a jednocześnie odpowiadające przyjętemu przez nich modelowi biznesowemu. Stale monitorujemy praktykę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym obszarze i na bieżąco przekazujemy naszym klientom informacje o najnowszych działaniach tego organu.

Analizujemy praktykę klientów i doradzamy im w zakresie płatności w transakcjach handlowych, zwłaszcza w przypadku opóźnień objętych ustawą o zatorach płatniczych oraz obowiązków informacyjnych wynikających z tej ustawy.

Prowadzimy szkolenia i seminaria z zakresu ustawy o zatorach płatniczych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK dotyczących bezpieczeństwa produktów, a także doradzamy w tym zakresie.