Zakres usług – ochrona konkurencji i konsumentów – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kontrola koncentracji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konsumentów

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Mamy bogate doświadczenie procesowe obejmujące reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Wspieramy klientów w bieżących operacjach biznesowych.

Doradzamy klientom z wielu sektorów gospodarki: finansowego, nowych technologii, energetycznego, spożywczego, sieci handlowych, mediów, nieruchomości, odzieżowego, motoryzacyjnego, materiałów budowlanych, przemysłu ciężkiego.

Jesteśmy członkiem Antitrust Alliance: koalicji niezależnych, wyspecjalizowanych firm prawniczych. We współpracy z nimi możemy świadczyć kompleksowe usługi w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów na poziomie ponadnarodowym w większości jurysdykcji w Europie.

Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem UOKiK oraz przed Komisją Europejską. Koordynujemy proces zgłoszeń antymonopolowych w wielu jurysdykcjach jednocześnie.

W sprawach kontroli koncentracji pomagamy klientom od lat dziewięćdziesiątych. Mamy bogate doświadczenie zarówno okołotransakcyjne, jak i w kontaktach/negocjacjach z UOKiK. Przeprowadziliśmy ponad 1000 analiz obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji w różnorodnych, niejednokrotnie skomplikowanych transakcjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Uzyskaliśmy zgody Prezesa UOKiK na dokonanie ponad 300 koncentracji m.in. w takich branżach jak: energetyka, finanse, farmaceutyka, chemia, produkcja i dystrybucja papieru, budownictwo, nieruchomości, lotnictwo, produkcja stali, produkcja i dystrybucja żywności, produkcja i dystrybucja kosmetyków, usługi hotelowe, wynajem powierzchni biurowych, media i reklama, rynek wydawniczy, ubezpieczenia, handel detaliczny i hurtowy, przemysł samochodowy, wyroby kolejowe, produkcja i dystrybucja nawozów sztucznych, produkcja i dystrybucja pasz dla zwierząt oraz w wielu innych.

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską w każdym zakresie dotyczącym prawa konkurencji. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu menedżerów, którym Prezes UOKiK stawia zarzuty.

Doradzamy w zakresie ewentualnej współpracy z organami antymonopolowymi (leniency, dobrowolne poddanie się karze).

W przypadku postawienia zarzutów nadużycia pozycji dominującej reprezentujemy klientów w postępowaniach przed właściwymi organami antymonopolowymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Mamy bogate doświadczenie dotyczące niezapowiedzianych kontroli/przeszukań UOKiK. Asystujemy w trakcie inspekcji UOKiK, oceniamy materiał zebrany podczas kontroli UOKiK oraz reprezentujemy przedsiębiorców i menedżerów w postępowaniu UOKiK po zakończeniu kontroli.

Wsparcie udzielone klientom w trakcie postępowań antymonopolowych kontynuujemy przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Analizujemy działalność biznesową klientów. Staramy się doradzać praktycznie i rozsądnie tak, aby klient osiągnął cele biznesowe w zgodzie z prawem. Dotyczy to w szczególności polityki cenowej, relacji między dostawcami i dystrybutorami, systemów dystrybucji (w tym dystrybucji selektywnej), wymiany informacji, współpracy między konkurentami, oceny nowych modeli biznesowych.

Sporządzamy projekty kontraktów, oceniamy umowy zawarte przez klientów i zapoznajemy ich z zasadami, jakie należy stosować w stosunkach z konkurentami, dostawcami, dystrybutorami i klientami. Prowadzimy wyspecjalizowane szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników dotyczące rozpoznawania i minimalizowania ryzyk związanych z nielegalnymi horyzontalnymi i wertykalnymi umowami handlowymi oraz pozycją dominującą.

Oceniamy pozycję klienta na rynku i opracowujemy zasady, jakich powinien on przestrzegać, jeśli posiada pozycję dominującą.

Pomagamy opracować i wdrożyć wewnątrzfirmowe programy zgodności z prawem konkurencji (compliance). Prowadzimy audyty ryzyk antymonopolowych i postępowania wewnętrzne w celu identyfikacji tych ryzyk (internal investigations). Przygotowujemy i prowadzimy dostosowane do klienta i branży szkolenia dotyczące kwestii praktycznych, takich jak zasady stosunków z kontrahentami i konkurentami, zasady dystrybucji czy zachowanie w przypadku niezapowiedzianej kontroli/przeszukania UOKiK (dawn raid).

Prowadzimy wewnętrzne audyty, aby ustalić zgodność działań pracowników klienta z prawem ochrony konkurencji. W jednej ze spraw audyt taki obejmował rozmowy z ponad setką pracowników.

Reprezentujemy zarówno powodów, jak i pozwanych w sprawach sądowych o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami w sprawach dotyczących polskich i międzynarodowych przedsiębiorców toczących się w innych jurysdykcjach.

Przygotowujemy pozwy i wnioski o zabezpieczenie w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Oceniamy i sporządzamy umowy dotyczące wszystkich aspektów działalności gospodarczej związanych z uczciwą konkurencją, jak również pomagamy w przypadkach nieuczciwych praktyk rynkowych. Prowadzimy szkolenia z odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie uczciwej konkurencji.

 

Reprezentujemy przedsiębiorców przed UOKiK oraz sądami w sprawach dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Doradzamy w zakresie: klauzul abuzywnych, praktyk, które mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów, oraz wszelkich wymogów prawa, które dotyczą relacji między przedsiębiorcami a konsumentami.