Doświadczenie – ochrona konkurencji i konsumentów – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wybrane doświadczenia prawników zespołu

 • Przygotowywaliśmy zgłoszenia zamiaru koncentracji w procesach prywatyzacyjnych i koordynowaliśmy postępowania przed krajowym i zagranicznymi (w tym Komisją Europejską) organami ochrony konkurencji, m.in. przy prywatyzacji sektora hutniczego w Polsce (transakcja przejęcia Polskich Hut Stali, 2003-2004).
 • Uzyskaliśmy bezwarunkowe zgody na przejęcie kontroli nad siecią wielkopowierzchniowych sklepów DIY Castorama przez Kingfisher (2002) oraz nad siecią sklepów dyskontowych LeaderPrice przez Tesco (2006).
 • Negocjowaliśmy z UOKiK decyzję warunkową w sprawie przejęcia przez CRH kontroli nad spółkami z grupy Schwenk w Polsce działającymi na rynku betonu, następnie przygotowaliśmy bezprecedensowe odwołanie od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym kwestionowana była definicja rynku właściwego (2007).
 • Uzyskaliśmy bezwarunkową zgodę na przejęcie polskiego producenta leków i substancji aktywnych Polpharma przez węgierskiego producenta leków Gedeon Richter (2008).
 • Doradzaliśmy przy przejęciu przez Ströer Polska konkurenta News Outdoor Poland, uzyskując bezwarunkową zgodę na koncentrację (rynki reklamy zewnętrznej) (2010).
 • Kompleksowo doradzaliśmy Mitsubishi Electric Corp. przy przejęciu wspólnej kontroli nad Medcom (polskim producentem urządzeń elektrycznych do pojazdów trakcyjnych), uzyskując zgodę UOKiK na dokonanie transakcji (2015) oraz w zakresie dalszej działalności powołanej w ten sposób spółki joint venture w zgodzie z przepisami prawa konkurencji.
 • Doradzaliśmy wydawnictwu profesjonalnemu w sprawie przejęcia konkurenta oraz reprezentowaliśmy je w postępowaniu wyjaśniającym i pomagaliśmy w trakcie niezapowiedzianej kontroli UOKiK, broniąc skutecznie stanowiska o braku zastosowania przepisów o kontroli koncentracji do tej transakcji (2013-2015).
 • Uzyskaliśmy bezwarunkową zgodę dla H+H przy przejęciu konkurencyjnego podmiotu (Grupy Silikaty) w drugiej fazie postępowania antymonopolowego poszerzonego o badanie rynku (2017).
 • Skutecznie przekonywaliśmy UOKiK o braku obowiązku zgłoszenia antymonopolowego w transakcji dotyczącej nabycia przez sieć handlową części mienia konkurencyjnej sieci, otrzymując stanowisko urzędu na piśmie (2019).
 • Reprezentowaliśmy wiodącą sieć DIY w czterech postępowaniach antymonopolowych i późniejszych sądowych (do SN włącznie), w których klient jako pierwszy w Polsce uzyskał redukcję kary w ramach procedury łagodzenia kar (leniency).
 • Reprezentowaliśmy operatora systemu płatniczego w postępowaniu antymonopolowym i sądowym dotyczącym ustalania przez banki opłat interchange uiszczanych przez punkty handlowe z tytułu dokonania transakcji za pomocą kart płatniczych.
 • Reprezentowaliśmy jeden z banków przed Sądem Najwyższym i sądem apelacyjnym w sprawie dotyczącej ustalania przez banki opłat interchange uiszczanych przez punkty handlowe z tytuły dokonania transakcji za pomocą kart płatniczych.
 • Reprezentowaliśmy producenta cementu w postępowaniu UOKiK oraz sądowym dotyczącym zmowy cementowej.
 • Reprezentowaliśmy dystrybutora sprzętu sportowego wpostępowaniu UOKiK dotyczącym ustalania cen odsprzedaży, uzyskując umorzenie postępowania.
 • Doradzaliśmy operatorowi telekomunikacyjnemu w sprawie dotyczącej wymiany informacji pomiędzy konkurentami oraz braku współdziałania w trakcie kontroli.
 • Reprezentujemy Prezesa Zarządu wiodącej spółki z branży energetycznej w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym domniemanej zmowy.
 • Reprezentowaliśmy i wspieraliśmy klientów z wielu branż w toku kontroli i przeszukań UOKiK (m.in. wiodące wydawnictwo profesjonalne, sieć marketów budowlanych, producentów produktów budowlanych, firmę energetyczną).
 • Doradzaliśmy właścicielowi sieci hipermarketów i sieci hurtowej w procesie budowy systemu wspólnych zakupów (platformy zakupowej), w tym w konsultacjach projektu z Prezesem UOKiK.
 • Doradzaliśmy wiodącemu producentowi sprzętu elektronicznego w zakresie wprowadzenia europejskiego systemu selektywnej dystrybucji, w tym właściwego doboru klauzul wyłącznego zakupu mających na celu ochronę renomy marki, a także co do systemu wymiany informacji pomiędzy producentem a dystrybutorami; przeprowadziliśmy audyt mający na celu zidentyfikowanie ryzyk wynikających z przeprowadzonej wcześniej kontroli (połączonej z przeszukaniem) UOKiK – audyt obejmował przegląd materiałów skopiowanych przez UOKiK, w tym korespondencji e-mail, oraz rozmowy z kadrą zarządzającą i pracownikami.
 • Doradzaliśmy międzynarodowemu producentowi odzieży i sprzętu sportowego w zakresie zasad budowy systemu dystrybucji selektywnej, w tym kryteriów selekcji dystrybutorów.
 • Doradzaliśmy spółce z branży reklamy zewnętrznej w związku z antymonopolowymi aspektami utworzenia konsorcjum.
 • Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy symulację niezapowiedzianej kontroli organu antymonopolowego (mock dawn raid) dla podmiotu działającego na rynku paliw płynnych. Symulacja obejmowała przygotowanie raportu podsumowującego kontrolę wraz z propozycją zmian procedur na wypadek kontroli UOKiK. Mock dawn raid miał dwa cele: ocenę stopnia przygotowania personelu do ewentualnej kontroli UOKiK oraz zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości w obszarze prawa konkurencji, w szczególności w zakresie niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję o charakterze horyzontalnym lub wertykalnym.
 • Wspieraliśmy klienta – producenta folii – w toku pozorowanej kontroli Komisji Europejskiej prowadzonej przez inną kancelarię prawną.
 • Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla sieci marketów budowlanych dotyczących kontroli i przeszukań, a także szerszych aspektów związanych z prawem antymonopolowym, prawem o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zasad proceduralnych związanych z bezpieczeństwem produktów.
 • Prowadziliśmy cykl szkoleń dla producenta materiałów budowlanych obejmujących zagadnienia prawa antymonopolowego, ze szczególnym uwzględnieniem porozumień cenowych, podziału rynku i wymiany informacji oraz niezapowiedzianej kontroli UOKiK; przygotowywaliśmy i wdrażaliśmy procedury na wypadek kontroli UOKiK; przeprowadziliśmy kompleksowy audyt działalności kadry zarządzającej obejmujący weryfikację korespondencji mailowej z przedstawicielami kontrahentów wraz z analizą umów handlowych pod kątem zgodności z prawem konkurencji, a następnie przygotowaliśmy raport i zalecenia pokontrolne oraz szkolenia w zakresie przestrzegania przepisów prawa konkurencji.
 • Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla producenta żywności obejmujący porozumienia wertykalne (ze szczególnym uwzględnieniem porozumień cenowych, porozumień o podziale rynku i klauzul wyłączności), porozumienia horyzontalne oraz działalność w stowarzyszeniach branżowych i wymianę informacji z konkurentami.
 • Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie dla spółki z branży chemicznej obejmujące szerokie spektrum zagadnień antymonopolowych z uwzględnieniem specyfiki działalności klienta i obowiązków uczestników szkolenia; szkolenie obejmowało indywidualne spotkania szkoleniowe z członkami zarządu.
 • Przeprowadziliśmy kilkumiesięczny audyt dostawcy z branży FMCG obejmujący m.in. wywiady z ponad setką pracowników, analizę setek dokumentów i korespondencji mailowej pod kątem zgodności działań spółki z prawem konkurencji.
 • Przeprowadziliśmy audyt mający na celu identyfikację ryzyk związanych z kontrolą i przeszukaniem UOKiK w spółce z branży wydawniczej. Audyt obejmował przegląd materiałów skopiowanych przez UOKiK, rozmowy z kluczowymi pracownikami spółki oraz przygotowanie raportu końcowego zawierającego ocenę ryzyka wszczęcia postępowania antymonopolowego i nałożenia kary pieniężnej przez UOKiK.
 • Reprezentowaliśmy producenta materiałów budowalnych jako pozwanego w kilku procesach dotyczących roszczeń cywilnych związanych z domniemaną zmową; pozwy oddalono.
 • Doradzamy międzynarodowej grupie motoryzacyjnej w związku z roszczeniami polskich klientów dotyczącymi zakazanego porozumienia stwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej w ramach koordynowanego przez inną kancelarię doradztwa w kilku jurysdykcjach.
 • Reprezentujemy producenta materiałów budowlanych w postępowaniu sądowym dotyczącym roszczeń cywilnych związanych z prawomocną decyzją Prezesa UOKiK stwierdzającą porozumienie ograniczające konkurencji.
 • Doradzaliśmy producentowi wyrobów kolejowych w sprawach sądowych o odszkodowanie przekraczające pół miliarda złotych przeciwko konkurentowi oraz zarządcy infrastruktury.
 • Dla podmiotu z branży pocztowej przygotowaliśmy pozew i wnioski o zabezpieczenie w związku z potencjalnymi roszczeniami dotyczącymi czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Dla dużego producenta produktów spożywczych przygotowaliśmy pozew i wnioski o zabezpieczenie w związku z potencjalnymi roszczeniami dotyczącymi czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentowaliśmy wiodącego producenta z branży spożywczo-chemicznej w sprawie dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Doradzaliśmy wiodącemu producentowi stali w zakresie podjęcia środków prewencyjnych przeciwko działaniom stosowanym przez konkurentów, noszącym znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentujemy podmiot z branży turystycznej w sprawie dotyczącej nieuczciwej konkurencji polegającej na kradzieży tajemnic przedsiębiorstwa oraz bazy danych.
 • Reprezentujemy producenta napojów w sprawie o czyn nieuczciwej konkurencji dotyczący zakazu konkurencji na wytwarzanie produktów private label.
 • Reprezentowaliśmy duży bank w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym trwałego nośnika.
 • Reprezentowaliśmy duży bank w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym rozliczania oprocentowania kredytu przy wykorzystaniu LIBOR-u.
 • Reprezentowaliśmy duży bank w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym opłat za czynności techniczno-administracyjne.
 • Doradzaliśmy instytucjom finansowym i reprezentowaliśmy je w wielu postępowaniach przed Prezesem UOKiK dotyczących klauzul abuzywnych i naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
 • Reprezentowaliśmy dwie instytucje finansowe przed Prezesem UOKiK w postępowaniach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów związanych ze zwrotem kosztów prowizji w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.
 • Przygotowaliśmy kompleksową ocenę abuzywności wzorców umownych stosowanych przez szereg banków, ubezpieczycieli, spółki leasingowe oraz domy maklerskie w związku z transakcjami M&A (badania due diligence wzorców umownych).
 • Dostosowywaliśmy wzorce bankowe oraz inne wzorce do prawa konsumenckiego.
 • Doradzaliśmy w zakresie limitu odsetkowego i ustawowych ograniczeń dotyczących kosztów kredytu konsumenckiego.
 • Doradzaliśmy szeregowi banków w kwestiach regulacyjnych, w tym dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Doradzaliśmy szeregowi klientów z branży e-commerce w zakresie postanowień regulaminów sklepów internetowych.