Zakres usług – zamówienia publiczne i PPP – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Zamówienia publiczne i PPP

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz zamawiających oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, również przy realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym również na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. wsparcie przy negocjowaniu umowy konsorcjum, analiza umowy, identyfikacja ryzyk).

Przygotowujemy, weryfikujemy oraz opiniujemy dokumentację postępowania w imieniu zamawiających (m.in. SIWZ, OPZ, warunki umowy) oraz reprezentujemy strony postępowania i podejmujemy czynności w postępowaniu na rzecz jednej ze stron postępowania. Zapewniamy również stałe doradztwo w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (m.in. uczestnictwo w negocjacjach z oferentami, wsparcie przy ocenie ofert, ustalenie ostatecznej treści umowy).

Weryfikujemy złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty pod kątem zgodności z prawem. Sporządzamy analizy i opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych. Opiniujemy prawidłowość lub możliwość podjęcia danej czynności przez zamawiającego w toku postępowania. Bierzemy udział w roli ekspertów i biegłych w pracach komisji przetargowych. Reprezentujemy także wykonawców, zamawiających lub podmioty przystępujące w postępowaniach odwoławczych, tj. przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

Doradzamy w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych na każdym etapie realizacji projektów i służymy wsparciem w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE. Zapewniamy również pomoc prawną w związku z kontrolą ex-ante umów i aneksów zawieranych przez beneficjentów.

Przygotowujemy opinie w zakresie dopuszczalności dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne oraz identyfikujemy ryzyka związane z realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Prowadzimy na bieżąco aktualizowany komentarz prawny online do nowego Prawa zamówień publicznych. Wyjaśniamy, co się zmieniło wraz z wejściem w życie nowej ustawy PZP i jak rozumieć jej zapisy.