Zakres usług – własność intelektualna – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ochrona praw własności intelektualnej

Od wielu lat wspieramy klientów zarówno w zarządzaniu portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej, jak i w ich egzekwowaniu.

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym, które – ucieleśnione w przedmiotach materialnych – stanowią przedmiot obrotu. Mają one ogromne znaczenie gospodarcze i często stanowią o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Akty prawa szczegółowo regulują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr oraz zasady korzystania z nich, a także określają, jakie działania osób trzecich stanowią ich naruszenie. Odrębnym reżimem prawnym jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Może ono uzupełniać ochronę poszczególnych praw własności intelektualnej, a także stanowić odrębną podstawę ochrony interesów przedsiębiorców.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z organami celnymi w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

W sprawach tego wymagających tworzymy zespoły interdyscyplinarne złożone z prawników doradzających z różnych dziedzin prawa, ale także współpracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin, zwłaszcza z przedstawicielami doktryny.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat,
 • zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach:
  • krajowym (Urząd Patentowy RP),
  • wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO (dawniej OHIM) w Alicante),
  • międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie)

i nadzorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego,

 • zgłoszenia wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych do rejestracji i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego,
 • zgłoszenia wynalazków oraz walidację patentów,
 • dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą, w tym opłat związanych z uzyskaniem, utrzymaniem i odnawianiem praw wyłącznych, i ich uiszczanie,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante i sądami administracyjnymi.

Uprawnionym przysługuje prawo do rozporządzania prawami własności intelektualnej, które można przenosić na osoby trzecie lub upoważniać je do korzystania z tych praw. Coraz częściej prawa te stanowią przedmiot zabezpieczenia wierzytelności.

W ramach swoich usług opiniujemy i przygotowujemy różnorodne umowy, w tym:

 • umowy przeniesienia (cesji) znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń,
 • umowy licencyjne na korzystanie z ww. dóbr,
 • umowy o koegzystencji praw wyłącznych,
 • umowy zastawu oraz zastawu rejestrowego,
 • umowy dystrybucyjne oraz umowy franczyzy,
 • umowy przenoszące lub upoważniające do korzystania z know-how i niezarejestrowanych znaków towarowych.

Prawa własności intelektualnej narażone są na bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie. Akty prawa zawierają szczegółowe regulacje dotyczące ochrony poszczególnych praw wyłącznych a także zasad uczciwej konkurencji, niemniej jednak do ich właściwego stosowania konieczna jest znajomość orzecznictwa sądowego – wspólnotowego oraz polskiego.

Działamy w wielu sprawach m.in. dotyczących:

 • używania znaków towarowych myląco podobnych do znaków zarejestrowanych,
 • bezprawnego wykorzystania patentów, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych,
 • naruszeń kolorów, obiektów 3D i sloganów reklamowych zarejestrowanych jako znaki towarowe,
 • bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach,
 • planowania i wdrażania programów mających na celu zapobieżenie degeneracji znanych znaków towarowych, w tym monitorowanie użycia takich znaków,
 • naruszania praw do znaków renomowanych,
 • naśladownictwa produktów,
 • nielegalnego importu równoległego,
 • naruszania znaków towarowych używanych w domenach,
 • nieuczciwej reklamy,
 • ochrony oznaczeń produktów, opakowań i zewnętrznej postaci produktów,
 • organizowania i prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, a także konkursów,
 • ochrony tajemnic i know-how przedsiębiorstwa.

W powyższych sprawach:

 • odpowiadamy na zapytania i przygotowujemy opinie prawne,
 • prowadzimy postępowania sądowe – cywilne i karne,
 • prowadzimy negocjacje i mediacje,
 • przygotowujemy ugody,
 • współpracujemy z organami celnymi i policją.

Oferujemy kompleksową obsługę właścicielom praw własności intelektualnej, a także doradzamy użytkownikom, którzy są zainteresowani legalnym korzystaniem z tych praw.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • zwalczanie naruszeń znaków towarowych w domenach internetowych, w tym prowadzenie postępowań sądowych oraz arbitrażowych (w szczególności przed Sądem Polubownym działającym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji),
 • zwalczanie naruszeń znaków towarowych i przejawów nieuczciwej konkurencji na stronach internetowych, w tym w tzw. metatagach,
 • prowadzenie postępowań karnych w celu ścigania naruszeń praw do znaków towarowych i patentów w internecie,
 • przeprowadzanie audytów prawnych stron internetowych, aukcji internetowych, portali internetowych itd.,
 • monitorowanie stron internetowych, aukcji internetowych, portali internetowych itd. w celu ochrony praw własności intelektualnej,
 • nawiązanie współpracy z portalami aukcyjnymi i negocjowanie z nimi w celu zapobiegania naruszeniom w aukcjach internetowych.