Doświadczenie – prawo pracy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doradztwo w zakresie prawa pracy

Naszymi klientami są zarówno międzynarodowe, jak i krajowe podmioty gospodarcze. Obsługujemy największe i wiodące na rynku polskim i rynkach zagranicznych podmioty z sektora bankowego i finansowego, IT i komunikacji, przemysłu ciężkiego, sektora motoryzacyjnego, usługowego oraz FMCG.

Do naszych stałych klientów należą również podmioty o szczególnym statusie prawnym, m.in. agencje zatrudnienia, przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne, organizacje pracodawców, stowarzyszenia i fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

W ramach naszych doświadczeń:

  • obsługiwaliśmy jedną z największych w ostatnich latach w Europie restrukturyzacji zatrudnienia, obejmującej zwolnienia grupowe dotyczące blisko 6000 pracowników w sektorze kolejowym,
  • wspieraliśmy spółkę z sektora kolejowego w procesie prywatyzacji, w tym w wieloetapowych negocjacjach pakietu socjalnego ze związkami zawodowymi,
  • doradzaliśmy jednemu z największych światowych producentów dóbr konsumpcyjnych w złożonej transakcji sprzedaży (w ramach kilkunastu jurysdykcji), obejmującej przejście pracowników i wdrożenie mechanizmów opóźnionego transferu, m.in. tzw. „Temporary Service Agreements” (TSA),
  • uczestniczyliśmy w przygotowaniu strategii i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzeń o popełnianie przez pracowników przestępstw na szkodę międzynarodowej firmy i jej klientów, doradzaliśmy w zakresie pozyskiwania dowodów, rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, ścigania karnego oraz ryzyk cywilnoprawnych i relacji z kluczowym klientem,
  • doradzaliśmy w procesie negocjacji porozumień i powoływania m.in. specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz europejskiej rady zakładowej w związku z przekształceniem w spółkę europejską wiodącej międzynarodowej spółki w sektorze sportowym,
  • reprezentowaliśmy kluczowych klientów z różnych sektorów w postępowaniach sądowych na terenie całego kraju dotyczących roszczeń związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, w tym w trybie dyscyplinarnym w odniesieniu do członków zarządu, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mobbingu, dyskryminacji (m.in. w zakresie dostępu do szkoleń i wynagradzania) oraz udziału w nielegalnych strajkach.