Zakres usług – praktyka danych - gospodarka oparta na danych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Gospodarka oparta na danych

Pomagamy podmiotom przetwarzającym i wykorzystującym dane w świecie zmieniających się regulacji prawnych.

Od lat kompleksowo doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom w zakresie danych. Dzięki temu doskonale rozumiemy specyfikę funkcjonowania poszczególnych branż i sektorów, a także wyzwania prawne, z jakimi mierzą się nasi klienci.

Dane – zarówno osobowe, jak i nieosobowe – są coraz cenniejszym zasobem we wszystkich branżach i sektorach. Postępującej cyfryzacji gospodarki towarzyszą jednak coraz to nowe regulacje prawne dotyczące danych oraz narzędzi wykorzystywanych do ich przetwarzania i analizy.

Gwałtowny rozwój oraz poziom złożoności tych regulacji niesie wiele wyzwań dla podmiotów przetwarzających i wykorzystujących dane. Co istotne, regulacje te wpływają na wszystkie sektory gospodarki i wszystkie dziedziny prawa. Doradztwo prawne w obszarze danych wymaga nie tylko doświadczenia, kreatywności i rozumienia otoczenia biznesowego, ale też interdyscyplinarnego podejścia do problemów, z którymi mierzą się podmioty przetwarzające i wykorzystujące dane.

 • kompleksowo doradzamy w zakresie RODO i przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przeprowadzamy audyty RODO oraz audyty plików cookies i innych technologii śledzących,
 • przygotowujemy umowy powierzenia oraz udostępnienia danych,
 • przygotowujemy wewnętrzne dokumenty mające zapewnić zgodność operacji klientów z prawem ochrony danych osobowych (m.in. polityki ochrony danych),
 • przygotowujemy polityki prywatności, polityki cookies oraz inne dokumenty i klauzule informacyjne mające zapewnić realizację obowiązku transparentności przetwarzania danych,
 • doradzamy w zakresie przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym sporządzamy umowy transferowe,
 • pomagamy w przypadku naruszenia ochrony danych, w tym ataków ransomwarowych i data hacków,
 • pomagamy przygotować odpowiedzi na żądania podmiotów danych składane w oparciu o przepisy RODO (np. dotyczące realizacji prawa dostępu czy kopii danych),
 • pomagamy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych (data protection impact assessments),
 • doradzamy w zakresie:
  • zasad przetwarzania informacji gospodarczych,
  • tajemnicy bankowej, płatniczej, telekomunikacyjnej oraz innych tajemnic prawnie chronionych,
  • zasad przetwarzania danych w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • przetwarzania danych medycznych i danych dotyczących zdrowia, w szczególności w kontekście badań klinicznych oraz prowadzenia działalności przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym w kontekście tajemnicy lekarskiej,
  • przetwarzania danych na cele marketingowe,
  • przetwarzania danych dla celów wewnętrznych postępowań wyjaśniających, whistleblowingu i podobnych działań,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UODO oraz przed sądami administracyjnymi,
 • wspieramy klientów przy kontrolach Prezesa UODO,
 • prowadzimy szkolenia z zakresu danych osobowych, w szczególności dla działów HR i marketingu.
 • doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć, w których aktywem są dane (aktywa danowe):
  • w transakcjach typu share deal, których przedmiotem są udziały lub akcje w spółce posiadającej dane,
  • w transakcjach typu asset deal, w których dane stanowią główny składnik aktywów transakcji,
 • przeprowadzamy audyty zgodności targetu w zakresie danych osobowych,
 • doradzamy w kwestiach okołotransakcyjnych, np. dotyczących dopuszczalności przekazywania określonych danych dla celów transakcji czy możliwości wykorzystywania danych po transakcji,
 • pomagamy tak ustrukturyzować transakcję, aby w jej harmonogramie odpowiednio uwzględnić kwestie związane z danymi,
 • pomagamy przygotować dokumentację transakcyjną dotyczącą danych, regulującą:
  • odpowiedzialność za ewentualne naruszenia,
  • sposób przenoszenia czy udostępniania danych,
  • przetwarzanie danych w okresie po transakcji, a przed operacyjną konsolidacją nabywanych aktywów ze strukturą (systemami, praktykami) kupującego.
 • doradzamy w zakresie restrykcji dotyczących przekazywania i wykorzystywania danych nieosobowych oraz zbiorów danych o charakterze mieszanym, łączących dane osobowe i nieosobowe,
 • tworzymy umowy dotyczące przekazywania danych,
 • tworzymy regulaminy korzystania z danych oraz kodeksy postępowania,
 • w ramach procesów due diligence oceniamy podstawy prawne korzystania ze zbiorów danych, w szczególności o charakterze big data, oraz możliwość rozporządzania takimi zbiorami,
 • doradzamy, jak zapewnić zgodność z prawem nabycia (przejęcia) aktywów danowych (data assets), zawierających zarówno dane osobowe, jak i dane nieosobowe,
 • wspieramy dostawców usług pośrednictwa danych i organizacje altruizmu danych w dostosowaniu ich działalności do obowiązujących regulacji,
 • doradzamy, jak zapewnić, by dzielenie się danymi było zgodne z prawem (w szczególności z prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej i regulacjami dotyczącymi zarządzania danymi),
 • doradzamy w zakresie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (ISP).
 • doradzamy przy pozyskiwaniu danych dla celów budowy oraz rozwoju rozwiązań SI, zarówno na etapie tworzenia rozwiązania w środowisku produkcyjno-testowym, jak i po jego udostępnieniu użytkownikom (z uwzględnieniem pozyskiwania danych od użytkowników danego rozwiązania),
 • opiniujemy dopuszczalność wykorzystywania algorytmów, systemów SI oraz innych technologii służących do analizy danych, w szczególności w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, ochronie konsumenta, prawa pracy czy dotyczących instytucji finansowych,
 • doradzamy przy klasyfikacji systemów SI,
 • pomagamy w tworzeniu systemów zarządzania ryzykiem SI,
 • opiniujemy zgodność rozwiązań SI z zasadami, które będą wynikać z projektowanych regulacji dotyczących SI, w szczególności wynikających z prawa UE,
 • tworzymy regulaminy usług opartych na systemach SI,
 • tworzymy umowy dotyczące dostarczania danych na potrzeby szkolenia algorytmów i systemów SI,
 • doradzamy w zakresie prawa ochrony danych i praw własności intelektualnej w kontekście algorytmów i systemów SI,
 • tworzymy dobre praktyki zarządzania algorytmami i systemami SI,
 • tworzymy wewnętrzne polityki wykorzystywania w organizacji systemów SI, szczególnie generatywnych modeli SI,
 • reprezentujemy klientów przed właściwymi organami.

Kontakt:

Krzysztof Wojdyłokrzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00