Doświadczenie – kontrakty w obrocie gospodarczym – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Doświadczenie

Joint venture

Nasze doświadczenie w prowadzeniu projektów joint venture obejmuje:

 • zakup i zakładanie, wraz z dokonaniem wszelkich wymaganych rejestracji, spółek celowych;
 • dostosowywanie postanowień umów spółek do potrzeb klientów;
 • negocjowanie oraz przygotowywanie umów wspólników oraz umów joint venture, a także listów intencyjnych;
 • dokonywanie wszelkich związanych z projektami joint venture operacji korporacyjnych w spółkach, takich jak połączenia, podziały i przekształcenia spółek;
 • negocjowanie oraz przygotowywanie umów sprzedaży udziałów / akcji oraz przedsiębiorstw;
 • przeprowadzanie badań due diligence potencjalnych partnerów biznesowych i spółek będących celem przejęcia;
 • reprezentację klientów w związku z projektami joint venture przed wszelkimi organami, a w szczególności przed organami ochrony konkurencji w postępowaniach z zakresu koncentracji przedsiębiorców.

  Dystrybucja

  Nasze doświadczenie w zakresie umów dystrybucji obejmuje:

 • konstruowanie, ocenę, a także dostosowanie do prawa polskiego umów dystrybucji dla producentów: produktów lakierniczych, środków ochrony roślin, sprzętu hi-fi, telefonów komórkowych, wyrobów budowlanych, biżuterii, renomowanej odzieży sportowej, wyrobów medycznych i suplementów diety, włącznie z ogólnymi warunkami sprzedaży;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych modeli dystrybucji z uwzględnieniem oferowanych dóbr i usług (dystrybucja selektywna, dystrybucja franchisingowa, klauzule antykonkurencyjne);
 • konstruowanie i ocenę umów dystrybucji selektywnej;
 • konstruowanie i ocenę umów dystrybucji franchisingowej;
 • ocenę możliwości i warunków zastosowania klauzul antykonkurencyjnych (wyłączności dostaw, wyłączności zakupu, ograniczenia sprzedaży przez internet, wyłączności terytorialnej, zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez dystrybutora, zasad kształtowania cen) (prawo konkurencji);
 • ocenę możliwości i warunków zastosowania programów rabatowych dla kluczowych klientów;
 • ocenę możliwości i warunków zastosowania rozmaitych programów wsparcia sprzedaży;
 • ocenę umów dystrybucyjnych pod kątem możliwości ich kwalifikowania do grupy umów agencyjnych i zastosowania reżimu prawnego umów agencyjnych (ochrony agenta);
 • doradztwo w zakresie zdefiniowania praw i obowiązków stron umowy dystrybucyjnej zawartej ustnie lub wykonywanej faktycznie;
 • ocenę zasadności roszczeń dystrybutora w związku z przedterminowym rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy dystrybucyjnej, z tytułu szkody w postaci utraty przychodów ze zbudowanego przez dystrybutora rynku zbytu, braku zwrotu inwestycji dokonanych na rozwój sieci dystrybucji itd.;
 • regulację wzajemnych praw i obowiązków producenta i dystrybutora w zakresie zaspokajania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • doradztwo w zakresie upoważnienia dystrybutora do korzystania w działalności dystrybucyjnej ze znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających producenta oraz know-how producenta, regulację zasad współpracy stron w przypadku naruszania praw własności przemysłowej producenta przez osoby trzecie (własność intelektualna).

  Agencja
 • Nasze doświadczenie w zakresie umów agencyjnych obejmuje:

 • analizę skutków prawnych zmiany i rozwiązania umów agencyjnych zawartych przez zagranicznych producentów leków i producentów maszyn z agentami działającymi na ich rzecz w Polsce;
 • ocenę możliwości występowania agenta ubezpieczeniowego w charakterze ubezpieczającego (posiadacza polisy) dla grupy ubezpieczonych (ubezpieczenia);
 • ocenę i dostosowanie do prawa polskiego umów agencyjnych, w tym w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustanawiających szczególną ochronę agenta;
 • ocenę możliwości i warunków zastosowania klauzul antykonkurencyjnych (zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku agencji);
 • doradztwo w zakresie kalkulacji świadczenia wyrównawczego;
 • doradztwo w zakresie upoważnienia agenta do korzystania w działalności agencyjnej ze znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających producenta oraz know-how producenta, regulację zasad współpracy stron w przypadku naruszania praw własności przemysłowej producenta przez osoby trzecie (własność intelektualna).

  Franczyza
 • Nasze doświadczenie w zakresie umów franczyzy obejmuje:

 • doradztwo dla franczyzodawcy oferującego franczyzę luksusowych hoteli, m.in. w zakresie regulacji zasad kontynuowania działalności w przypadku utraty przez franczyzobiorcę tytułu własności lub posiadania obiektu hotelowego;
 • doradztwo przy konstruowaniu wzoru umowy franczyzy dla sieci agencji pracy tymczasowej, z dostosowaniem innowacyjnej koncepcji prowadzenia biznesu na rynku pracy;
 • doradztwo przy adaptowaniu do polskich warunków umowy franczyzy do zastosowania przez producenta obuwia;
 • doradztwo w zakresie identyfikacji pakietu franczyzowego: oferty towarów i usług, operacyjnego sposobu prowadzenia biznesu, know-how, zasad korzystania ze znaków towarowych i innych elementów wizerunkowych, standardu obsługi klienta, wspólnej reklamy i marketingu w ramach sieci franczyzowej, korzyści z uczestnictwa w grupie zakupowej;
 • ocenę możliwości i warunków zastosowania klauzul antykonkurencyjnych (zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku franczyzy);
 • ocenę zasadności roszczeń franczyzobiorcy w związku z przedterminowym rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy, z tytułu szkody polegającej na utracie przychodów ze zbudowanego przez franczyzobiorcę rynku zbytu, braku zwrotu inwestycji dokonanych na rozwój biznesu franczyzodawcy itd.;
 • doradztwo w zakresie upoważnienia dystrybutora do korzystania w działalności dystrybucyjnej ze znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających producenta, oraz know-how producenta;
 • regulację zasad współpracy stron w przypadku naruszania praw własności przemysłowej producenta przez osoby trzecie (własność intelektualna);
 • doradztwo w zakresie zasad kalkulacji i rozliczania opłaty franczyzowej.

Umowy ramowe

Nasze doświadczenie w zakresie umów ramowych obejmuje:

 • konstruowanie, ocenę, a także dostosowanie do prawa polskiego umów współpracy handlowej dla producentów: produktów lakierniczych, środków ochrony roślin, sprzętu hi-fi, telefonów komórkowych, wyrobów budowlanych, biżuterii, renomowanej odzieży sportowej, wyrobów medycznych i suplementów diety, włącznie z ogólnymi warunkami sprzedaży;
 • doradztwo w zakresie zasad zmian warunków umowy;
 • ocenę możliwości i warunków stosowania programów rabatowych dla kluczowych klientów i programów wsparcia sprzedaży;
 • ocenę skutków niewykonywania umów ramowych.

Ogólne warunki sprzedaży dóbr i świadczenia usług / dokumenty standaryzujące obrót

Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje:

 • konstruowanie, ocenę, a także dostosowanie do prawa polskiego ogólnych warunków sprzedaży dla producentów: produktów lakierniczych, środków ochrony roślin, sprzętu hi-fi, telefonów komórkowych, wyrobów budowlanych, biżuterii, renomowanej odzieży sportowej, wyrobów medycznych i suplementów diety;
 • weryfikację zapewnienia przestrzegania praw konsumenta.

 

Umowy marketingowe

Nasze doświadczenie w zakresie umów marketingowych obejmuje:

 • opracowanie umów o wsparcie sprzedaży dystrybutora przez producentów produktów lakierniczych i wyrobów medycznych poprzez udostępnienie sprzętu niezbędnego do aplikowania i testowania produktów;
 • opracowanie systemów rabatowych dla kluczowych klientów producenta środków ochrony roślin;
 • opracowanie umów o wykonanie usług marketingowych z agencjami public relations i domami mediowymi;
 • opracowanie regulaminów konkursów organizowanych na zasadach przyrzeczenia publicznego;
 • skonstruowanie umowy o współorganizację konkursu między siecią detaliczną sprzedającą odzież i magazynem mody.

 

Umowy leasingu / najmu i umowy towarzyszące

Nasze doświadczenie w zakresie umów leasingu i towarzyszących obejmuje:

 • weryfikację i negocjowanie umów leasingu oraz najmu długoterminowego samochodów osobowych, wraz z umowami towarzyszącymi (o zarządzanie flotą, o ubezpieczenie, o świadczenie usług serwisowych, o zakup paliwa i innych dóbr), na rzecz leasingobiorców / najemców;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego modelu leasingu (operacyjny, finansowy, revolving).

 

Umowy o produkcję kontraktową

Nasze doświadczenie w zakresie umów o produkcję kontraktową obejmuje:

 • skonstruowanie umowy o produkcję kontraktową kosmetyków według technologii i receptury zlecającego, na rzecz zlecającego produkcję;
 • weryfikację i dostosowanie do polskiego prawa umowy o produkcję kontraktową produktów leczniczych przez polskiego producenta kontraktowego na rzecz brytyjskiego zlecającego, analiza dostępnych zlecającemu na gruncie prawa polskiego instrumentów przymuszających do wykonania umowy;
 • doradztwo w zakresie postanowień umownych o transferze technologii do producenta kontraktowego;
 • doradztwo w zakresie regulacji umownej zakresu korzystania przez producenta kontraktowego z technologii udostępnionej przez zlecającego, w tym w zakresie własności innowacji wytworzonych przez producenta kontraktowego w związku z korzystaniem z technologii zlecającego (własność intelektualna);
 • doradztwo w zakresie kształtowania zasad rozliczania stron w kontekście rezerwowanych przez zlecającego mocy produkcyjnych (produkcja planowana) i wykorzystanych na zamówienie zlecającego mocy produkcyjnych.

 

Umowy o usługi powiernicze

Nasze doświadczenie w zakresie umów powierniczych obejmuje:

 • przygotowanie umów powierniczego nabycia udziałów / akcji, przedsiębiorstw oraz nieruchomości;
 • przygotowanie umów powierniczych z udziałem w charakterze powiernika instytucji finansowych, partnerów biznesowych beneficjenta powierniczego lub spółek SPV;
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących konsekwencji i kwalifikacji prawnej zawieranych umów powierniczych, także na rzecz instytucji finansowych.