Zakres usług – sprawy rodzinne i spadkowe – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Sprawy rodzinne i spadkowe

Doradzamy we wszystkich aspektach prawa rodzinnego i spadkowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów krajowych i międzynarodowych.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz o podział majątku obejmującego złożone aktywa w kraju i za granicą.

Zapewniamy jasne i praktyczne porady dotyczące prawnych i finansowych konsekwencji rozpadu małżeństwa.

Jeśli klienci podejmą decyzję o separacji, pomagamy sformalizować ustalenia, przygotowując i negocjując warunki finansowe oraz kwestie dotyczące opieki nad dziećmi.

Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, chroniąc jednocześnie prywatność naszych klientów.

Jesteśmy świadomi, że rozpad związku wpływa nie tylko na kwestie finansowe. Większość rodziców zgadza się, że interes dziecka powinien mieć nadrzędne znaczenie, jednak w sytuacji silnego konfliktu niezwykle trudno jest ustalić, co jest dla dziecka najlepsze. Konieczna może się okazać interwencja sądu opiekuńczego w celu podjęcia kluczowych decyzji:

  • gdzie zamieszkają dzieci?
  • ile czasu powinny spędzić z każdym rodzicem?
  • jaki kontakt powinny mieć z dziadkami lub innymi osobami, które aktywnie uczestniczyły w ich wychowaniu?
  • do której szkoły powinny uczęszczać?
  • czy powinny podróżować za granicę lub przenieść się tam na stałe?

Sprawy mogą być jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli dziecko ma szczególne potrzeby lub gdy rodzic ma problemy mogące skutkować nadzorowanym lub ograniczonym czasem, jaki może poświęcić dziecku.

Reprezentujemy rodziców w postępowaniach z zakresu władzy rodzicielskiej, w sprawach o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, a także dotyczących zarządu majątkiem małoletniego.

Wspieramy alternatywne i niekonfrontacyjne metody rozwiązywania sporów. W razie potrzeby inicjujemy jednak postępowanie sądowe w celu zabezpieczenia interesów małoletniego.

Zawieranie majątkowych umów małżeńskich zyskuje na popularności w przypadkach, w których jeden lub oboje małżonkowie posiadają znaczne aktywa, gdy prowadzą firmę rodzinną lub działalność gospodarczą, są osobami publicznymi lub gdy ponownie wstępują w związek małżeński i konieczne jest zabezpieczenie interesów dzieci pochodzących z poprzednich związków.

Doradzamy klientom przy zawieraniu małżeńskich umów majątkowych, tak aby osiągnięte porozumienie wywierało skutki prawne w różnych jurysdykcjach.

Związki o charakterze międzynarodowym są coraz powszechniejsze, ponieważ ludzie podróżują, pracują, mieszkają, nabywają nieruchomości lub inne aktywa w więcej niż jednym kraju. Proces prawny dotyczący rozpadu związku jest różny w poszczególnych krajach, dlatego bardzo ważna jest decyzja dotycząca tego, w jakim państwie będzie się toczyło postępowanie. Na potrzeby naszych klientów analizujemy kwestie dotyczące jurysdykcji oraz prawa właściwego, aby umożliwić im skorzystanie z wszystkich dostępnych środków prawnych.

Nasi prawnicy mają doświadczenie w:

  • prowadzeniu spraw rozwodowych, w których strony pozostawały w sporze co do właściwej jurysdykcji,
  • prowadzeniu transgranicznych postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów,
  • uzyskiwaniu zgody sądu na przeniesienie miejsca zwykłego pobytu dziecka za granicę,
  • uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń.

Mamy także doświadczenie w sporządzaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach, w których doszło do naruszenia prawa do życia rodzinnego.

Oferujemy wsparcie dla naszych klientów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Ściśle współpracujemy z kancelariami na całym świecie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników dla naszych klientów.

Uprowadzenie rodzicielskie najczęściej następuje po rozpadzie związku, gdy jeden z rodziców celowo próbuje ominąć mniej korzystne w jego przekonaniu przepisy prawa rodzinnego danej jurysdykcji. Bywa również tak, że rodzic po prostu wraca do kraju pochodzenia ze względów osobistych lub zawodowych, nieświadomy konsekwencji prawnych swoich działań.

Prowadzenie spraw z zakresu transgranicznych uprowadzeń rodzicielskich wymaga nie tylko znajomości przepisów krajowego prawa rodzinnego, ale także przepisów prawa międzynarodowego i bogatego orzecznictwa trybunałów międzynarodowych. Natychmiastowe działanie w przypadkach uprowadzenia dziecka może być kluczowe. Upływ czasu może nie tylko pozbawić rodzica, którego prawo do opieki zostało naruszone, możliwości dochodzenia praw, ale także spowodować nieodwracalne konsekwencje dla jego relacji z dzieckiem.

Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji rodziców w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji haskiej z 1980 r. oraz rozporządzenia Bruksela II bis.

Prawie każdy z nas na którymś etapie naszego życia zetknie się z problemem obniżonej sprawności umysłowej: jako osoba dotknięta chorobą, opiekun, członek rodziny lub przyjaciel. Doradzamy klientom w kwestiach zarządzania sprawami osobistymi i majątkowymi osób chorych lub ubezwłasnowolnionych w Polsce i za granicą.

Pomagamy przy dokonywaniu wszelkiego rodzaju formalności zarówno w imieniu osób przebywających w Polsce i ubezwłasnowolnionych w innym kraju, jak i w imieniu Polaków przebywających i ubezwłasnowolnionych poza granicami Polski.

Opracowujemy struktury pozwalające na zapewnienie stałej opieki i bezpieczeństwa finansowego osobom chorym lub niesamodzielnym w sytuacji nagłego odejścia opiekuna.

Świadczymy kompleksowe usługi planowania spadkowego, uwzględniając w tym procesie wszystkie aktywa klienta znajdujące się w różnych krajach świata.

W tym celu wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w krajowych i międzynarodowych sprawach spadkowych, a także praktyczną wiedzę z zakresu stosowania krajowych i zagranicznych mechanizmów służących międzypokoleniowemu transferowi majątku (trusty, fundacje itp.).

Przy opracowywaniu struktur spadkowych uwzględniamy sytuację majątkową i osobistą klienta, małżeńskie ustroje majątkowe, ryzyko roszczeń o zachowek i alimentacyjnych, a także oceniamy skutki podatkowe zaproponowanych działań. W tym zakresie analizujemy również rozwiązania dostępne w innych systemach prawnych, których wybór jest dopuszczalny w sytuacji danego klienta na podstawie przepisów tzw. unijnego rozporządzenia spadkowego lub przepisów kolizyjnych państw spoza UE.

Mamy również doświadczenie w powoływaniu i obsłudze przedsięwzięć charytatywnych (w ramach majątku spadkowego) w różnych jurysdykcjach. Pomagamy także przy podejmowaniu międzynarodowych działań upamiętniających lub działań kulturalnych wiążących się z osobą spadkodawcy.

Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności w kontekście międzynarodowym, doradzając w kwestiach ustalenia jurysdykcji oraz prawa właściwego. Prowadzimy postępowania o nabycie, jak i o dział spadku, a także reprezentujemy klientów w procesach o zapłatę z tytułu zachowku.

Organizujemy mediacje w sprawach spadkowych, a także prowadzimy rozmowy ugodowe w razie nieporozumień wśród spadkobierców co do zakresu i kształtu spadkobrania oraz wzajemnych rozliczeń.

Doradzamy także na etapie notarialnego regulowania praw do spadku w Polsce i w innych krajach europejskich. Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu i pozyskiwaniu odpowiednich dokumentów do postępowań spadkowych w polskich i zagranicznych kancelariach notarialnych oraz w polskich konsulatach poza granicami kraju. W tym celu podejmujemy także konieczne działania w polskich urzędach stanu cywilnego mające na celu transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego lub odpowiednią korektę już sporządzonych aktów.