Iga Małobęcka-Szwast – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Iga Małobęcka-Szwast

radca prawny
Prawo ochrony danych osobowych i prawo nowych technologii

Dr Iga Małobęcka-Szwast LL.M. zajmuje się prawem ochrony danych osobowych i szeroko pojętym prawem nowych technologii.

W zakresie prawa ochrony danych osobowych doradza klientom polskim i zagranicznym, zarówno z sektora prywatnego (m.in. z branży internetowej, medycznej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej), jak i publicznego. Doradza także w zakresie prawa nowych technologii i dostępu do informacji publicznej. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UODO oraz przed sądami administracyjnymi.

Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego, w tym monografii „Big Data and the Abuse of a Dominant Position by Data-Driven Online Platforms under EU Competition Law”, która jest zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej nagrodzonej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie (2021). Regularnie występuje również na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych w Polsce i za granicą.

Pracę zawodową łączy z pracą naukową i dydaktyczną – jest adiunktką w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie prowadzi dla studentów ćwiczenia z prawa Unii Europejskiej.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015) i studiów LL.M. in Law and Economics na Uniwersytecie w Utrechcie (2016). Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przygotowała rozprawę doktorską pt. „Role of big data in assessing abuse of a dominant position by data-driven online platforms under EU competition law”, za którą otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniających się rozpraw doktorskich (2021). Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów odbyła roczne stypendium ERASMUS na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (2017 – 2021)

Deutsche Telekom AG (2016)

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr (2014 – 2015)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)

Academic Society for Competition Law (ASCOLA)

Komentarz do art. 5, 6 i 9 Aktu o rynkach cyfrowych (DMA) [w:] M. Grochowski (red.), Rynek cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business. Komentarz, C.H. Beck 2024.

Zastosowanie decyzji Komisji Europejskiej jako podstawy transferu danych osobowych [w:] M. Sakowska-Baryła (red.), Transfery danych osobowych na podstawie RODO, Wolters Kluwer 2023.

Nadużycie pozycji dominującej na rynkach reklamy internetowej [w:] M. Namysłowska (red.), Reklama: aspekty prawne, nowe wyzwania, Wolter Kluwer, Warszawa 2022.

Facebook enforcement “saga”: How to enforce competition, consumer, and data protection laws in the digital economy, „Studia Iuridica” 2021 nr 89.

A. Zawidzka Łojek, A. Łazowski (red.), Nowy Podręcznik Prawa Unii Europejskiej, Część 2. Prawo materialne, Warszawa 2022 [autorka trzech rozdziałów: 2.1. Zakaz ceł i opłat o skutku równoważnym; 2.2. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego; 3.5. Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu osób i usług]

DMA – wyzwania dla ochrony danych, „ABI Expert” 2022 nr 4.

Dopuszczalność dokonywania pomiaru temperatury ciała przez pracodawcę w stanie epidemii COVID-19 z perspektywy przepisów o ochronie danych osobowych [w:] P. Grzebyk, P. Uznańska (red.), Prawo w czasie pandemii COVID-19, Warszawa 2022.

Wpływ wytycznych EROD dotyczących targetowania użytkowników mediów społecznościowych na obowiązki podmiotów targetujących, „Monitor Prawniczy” 2021 nr 23, dodatek „Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych – Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2021”.

Using Competitors’ Data – a Role for Competition Law? Some Thoughts on the Amazon Marketplace Case, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2021, Vol 14(24).

Big Data and the Abuse of a Dominant Position by Data-Driven Online Platforms under EU Competition Law, Warszawa 2021.

Stosowanie spersonalizowanych cen w świetle nowelizacji dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów i rozporządzenia 2016/679 (RODO), iKAR 2020, nr 7(9).

Mechanizm one-stop-shop w kontekście wyroku TSUE, „ABI Expert” 2021 nr 3.

Czy czeka nas „konkurencyjny” organ nadzorczy?, „ABI Expert” 2021 nr 1.

Oddziaływanie prawa ochrony danych osobowych (RODO) na prawo ochrony konkurencji i konsumentów, „Monitor Prawniczy” 2020 nr 23, dodatek „Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020”.

Obowiązek informacyjny w sektorze publicznym, „ABI Expert” 2020 nr 3  (współautor: G. Sibiga).

Relacje prawa do informacji publicznej oraz prawa do ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), „Monitor Prawniczy” 2019 nr 22, dodatek „Polskie przepisy o ochronie danych osobowych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2019” (współautor: G. Sibiga).

Data portability through the lens of competition law [w:] 7th International Conference of PhD Students and Young Researchers „Law 2.0: New methods, new laws”, Conference papers, Vilnius University 2019.

Podwójne podstawy prawne przetwarzania danych wrażliwych, „ABI Expert” 2019 nr 4 (współautorka: K. Syska).

Compliance w zakresie prawa ochrony konkurencji jako wyzwanie dla organów spółki, „Monitor Prawa Handlowego” 2018 nr 3.

Status adwokata i radcy prawnego w procesie przetwarzania danych osobowych w świetle RODO i przepisów prawa krajowego, „Monitor Prawniczy” 2018 nr 22, dodatek „Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych”.

Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej? Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi, iKAR 2018 nr 8(7).

The appointment and dismissal procedure of the Polish NCA in the light of EU and international independence standards, “Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2017 Volume 7, No 2.

Data protection as a competition concern: can data protection violation amount to abuse of a dominant position? [w:] 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers „Digitalization in Law” Conference papers, Vilnius University 2018.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów 2018 (współautorzy: X. Konarski, G. Sibiga, D. Nowak, K. Syska).

Prawna ochrona konsumenta w sieci na przykładzie zagadnienia darmowych usług platform internetowych, iKAR 2017 nr 3(6).

Hub-and-spoke cartel – how to assess horizontal collusion in disguise, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2016, tom 8, nr 2.