Dominik Wałkowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Dominik Wałkowski

adwokat

Ochrona środowiska, gospodarka morska i prawo międzynarodowe publiczne

Dr Dominik Wałkowski jest odpowiedzialny za praktykę prawa ochrony środowiska.

Zajmuje się polskim, europejskim i międzynarodowym prawem ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie procesów inwestycyjnych oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i spowodowanie szkody w środowisku. Reprezentuje klientów w złożonych postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Doradza w sprawach związanych z oceną oddziaływania na środowisko, budową i eksploatacją dużych zakładów przemysłowych, gospodarowaniem i transgranicznym przemieszczaniem odpadów, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a także ochroną zasobów przyrody i bioróżnorodności.

Ma wieloletnie doświadczenie w prawnych aspektach gospodarowania odpadami. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego i sporów międzynarodowych, w tym w szczególności w zakresie prawa morza i ochrony środowiska (spory wynikające ze zmian klimatu, poszukiwanie i wydobywanie surowców z dna morskiego, działalność w obszarach morskich poza jurysdykcją państw).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2005 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004), doktorem nauk prawnych w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prawa morza.

Wielkopolska Izba Adwokacka

Lex Mundi Environmental Law Practice Group, Regional Vice Chair Europe/Middle East/Africa

Amerykańskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (American Society of International Law)

Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (European Society of International Law)

 

„Biznes musi ponownie zaprzyjaźnić się z przyrodą”, Rocznik 2021

„Policja ekologiczna” (współautor), Rocznik 2020

„Czy zmiany klimatu są szkodą w środowisku? Przyczynek do dyskusji o odpowiedzialności prawnej”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019 nr 1

„Praktyczne problemy z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów” (współautor), Rocznik 2019

„Nowe Prawo wodne: nowe opłaty, nowe sankcje, nowe wyzwania” (współautor), Rocznik 2018

„Pozwolenia środowiskowe wygasają szybciej, niż się wydaje” (współautor), Rocznik 2017

„Enabling the Business of Agriculture 2017”, raport Banku Światowego (współautor)

„Biznes. Prawo. Sustainability” (współautor), Rocznik 2016

„Sponsoring States’ obligations and liability for activities in the Area” [w:] T. Abramowski (red.), „Deep Sea Mining Value Chain: Organization, Technology and Development”, Szczecin 2016

„Dyrektywa 2013/30/UE w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich a ochrona środowiska Morza Bałtyckiego” [w:] B. Więcaszek (red.), „Wykorzystanie żywych i abiotycznych zasobów morza. Ochrona środowiska morskiego Morza Bałtyckiego”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2014

„Prawnomiędzynarodowa problematyka bezpieczeństwa ekologicznego w rejonie Arktyki” [w:] T. Gadkowski (red.), „Bezpieczeństwo współczesnego świata. Prawne aspekty bezpieczeństwa”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług 2014

„Odpowiedzialność za szkody w środowisku związane z wydobyciem surowców na obszarach morskich” Rocznik 2014

„Kilka sposobów na ekologów” (współautor), Rocznik 2013

B. Kuraś, M. Szewczyk, D. Wałkowski, T. Wardyński, I. Zielińska-Barłożek, „Poland” [w:] R. Lord, S. Goldberg, L. Rajamani, J. Brunnée (red.), „Climate Change Liability. Transnational Law and Practice”, Cambridge University Press 2012

„Recent Municipal Waste Management Legislation in Poland” [w:] K.J. Thomé-Kozmiensky, L. Pelloni (red.), „Waste Management. Recycling. Composting. Fermentation. Mechanical-Biological Treatment. Energy Recovery from Waste. Sewage Sludge Treatment”, Volume 2, Neuruppin 2011

„Restrukturyzacja a pozwolenia na korzystanie ze środowiska” (współautor), Rocznik 2011

Chambers Europe (2017 – 2022), ochrona środowiska

Who’s Who Legal 2020, ochrona środowiska