Spory z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Prowadzimy spory sądowe w sprawach dotyczących upadłości przedsiębiorców i osób fizycznych oraz wynikających z procesu restrukturyzacji ich długu, w tym w szczególności:
 • spory w zakresie postępowania upadłościowego – reprezentujemy wierzycieli albo dłużników w trakcie całego postępowania upadłościowego, w tym:
  • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski o zabezpieczenie majątku dłużnika
  • zgłaszamy wierzytelności na listę wierzytelności, zgłaszamy sprzeciwy, składamy wnioski o uzupełnienie listy wierzytelności
  • przygotowujemy wnioski o wyłączenie majątku z masy upadłości
  • wnioskujemy o zmianę trybu postępowania upadłościowego
  • reprezentujemy wierzyciela w radzie wierzycieli lub w trakcie zgromadzeń wierzycieli (również w trakcie zgromadzenia nabywców w przypadku tzw. upadłości deweloperów)
 • w części dotyczącej postępowania likwidacyjnego:
  • przeprowadzamy badanie prawne przedsiębiorstwa upadłego ew. poszczególnych jego składników
  • przygotowujemy dokumentację związaną z nabyciem przedsiębiorstwa bądź aktywów od syndyka w przetargu/aukcji bądź w drodze rokowań
  • reprezentujemy klienta w relacjach z uczestnikami postępowania upadłościowego w szczególności z syndykami
  • reprezentujemy klienta w trakcie podziału masy upadłości
 • w części dotyczącej postępowania układowego: 
  • analizujemy stan postępowania upadłościowego i przygotowujemy dokumentację na wstępne zgromadzenie wierzycieli, na którym ma być zawarty układ
  • przygotowujemy części prawne projektów planów układowych jako załączniki do wniosków o ogłoszenie upadłości układowej
  • prowadzimy spory dotyczące warunków wykonania układu albo zmiany treści układu
 • spory z zakresu postępowania naprawczego – reprezentujemy wierzycieli albo dłużników w trakcie całego postępowania naprawczego, w tym:
  • przygotowujemy wniosek o otwarcie postępowania
  • reprezentujemy wierzyciela albo dłużnika w trakcie ustalania warunków planu naprawczego i jego wykonania
 • spory dotyczące interpretacji i warunków wykonania zawartych moratoriów (tzw. umów standstill)
 • spory z zakresu postępowań transgranicznych (w zakresie zbieżnym z przestawionym powyżej):
  • postępowania insolwencyjne prowadzone na podstawie rozporządzenia (WE) 1346/2000, w tym otwieranie, prowadzenie i zakończenie postępowań głównych, odrębnych, dotyczących zarówno niewypłacalności, jak i prewencji przed nią (postępowania naprawcze, ochronne) oraz postępowań wtórnych
  • postępowania prowadzone na podstawie prawa modelowego UNCITRAL transponowanego do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
 • spory dotyczące odpowiedzialności reprezentantów dłużnika:
  • o odszkodowanie wobec niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
  • postępowania w sprawach dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentowanie wierzycieli albo dłużników w ramach postępowań odrębnych, w tym: 
  • w zakresie stosowania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • banków hipotecznych
  • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
  • emitentów obligacji
  • upadłości osób fizycznych.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Michał Barłowskimichal.barlowski@wardynski.com.pl

Konrad Grotowskikonrad.grotowski@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00